Ochrana osobný údajov

Ochrana a spracovanie osobných údajov
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade že je Kupujúci spotrebiteľ: fyzickou osobou nepodnikateľ oznámi predávajúcemu svoje Meno, Priezvisko, E-mail, Mobil, Ulica, Mesto, PSČ, Štát

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade že je Kupujúci podnikateľ: právnickou osobou, alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje Meno, Priezvisko, E-mail, Mobil, Ulica, Mesto, PSČ, Štát, Obchodné meno (FIRMA), IČO, DIČ, v prípade platcu DPH aj IČ DPH

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou zaslaním na mail predávajúceho, alebo poštou na adresu predávajúceho.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.creeo.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.