Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

1. Všeobecné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci vystupujú vo vzťahoch s predávajúcim ako kupujúci spotrebitelia (ďalej len “kupujúci spotrebiteľ) a kupujúci, ktorí vo vzťahoch s predávajúcim vystupujú ako kupujúci podnikatelia (ďalej len “kupujúci podnikateľ). Ak tieto obchodné podmienky upravujú rovnako práva a povinnosti pre kupujúceho podnikateľa i kupujúceho spotrebiteľa, užívajú ďalej len termínu “kupujúci”. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov a služieb v elektronickom obchode na internetovej stránke www.creeo.sk.

Predávajúci:
R.I.H. spol. s.r.o.
M. Chrásteka 507/17
96501 Žiar nad Hronom

0940 883 220
info@creeo.sk

IČO: 50471988
DIČ: 2120335778
Dodávateľ nie je platcom DPH.

Predávajúci je zapísaný v obchodnom registry Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 30375/S

——————————————–

Vymedzenie a vysvetlenie pojmov:

Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Kupujúci je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku.
Kupujúci spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu.
Kupujúci podnikateľ je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania.
E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
Prestashop Klasik  je služba, ktorá obsahuje  inštaláciu eshopového systému Prestashop s prekladom do slovenčiny na akýkoľvek hosting, ktorý si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady a bude spĺňať minimálne požiadavky pre prevádzku eshopového riešenia Prestashop. Inštaláciu predávajúci realizuje na hosting, hostingovú službu, ktorú si zabezpečí kupujúci a nie je v cene produktu Prestashop Klasik. V prípade záujmu, po dohode predávajúci môže zabezpečiť registráciu hostingu pre kupujúceho na ktorý bude služba Prestashop Klasik zrealizovaná. Cenu za hosting si hradí kupujúci.

Rozpis produktu Prestashop Klasik:

 1. Inštalácia eshopu PRESTASHOP 1.6, alebo 1.7 (podľa dohody)
 2. Kompletná Slovenská lokalizácia prestashopu – K eshopu získate kompletnú slovenčinu, kompletne preložená administrácia a zákaznícka časť eshopu
 3. Upravené pre mobilné zariadenia – Responzívny dizajn
 4. Platobné metódy v cene – dobierka, platba v hotovosti pri prevzatí, bankový prevod
 5. Nastavenie CRON – Nastavíme adresy cronu pre automatické zaradovanie produktov do vyhľadávania a filtrovania produktov
 6. Zmena číslovania objednávok – Základný Prestashop eshop generuje značenie objednávok písmenami. Upravíme to aby objednávky boli značené číslovaním
 7. Kombinácia platby podľa dopravcu – Pridáme funkciu aby ste mohli k spôsobu doručenia priradiť konkrétne spôsoby platby
 8. Upozornenie o používaní Cookies súborov – Pri marketingu budete pravdepodobne využívať Cookies a preto vám pridáme funkciu zobrazovania súhlasu pre zákazníkov
 9. Nastavenie pre SK trh – platby v eurách, vytvorenie podstránok v päťičke eshopu pre vloženie obchodných podmienok, reklamačných podmienok, dodacích podmienok, odstúpenia od kúpnej zmluvy a ochrany osobných údajov.
 10. Videá ako obsluhovať, spravovať eshop – Zašleme Vám videá, kde je predstavená práca s eshopom. Pokiaľ budete mať otázky kľudne nás kontaktujte.

Prestashop Pro  je služba, ktorá obsahuje  inštaláciu eshopového systému prestashop s prekladom do slovenčiny na akýkoľvek hosting,  ktorý si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady a bude spĺňať minimálne požiadavky pre prevádzku eshopového riešenia Prestashop. Inštaláciu predávajúci realizuje na hosting, hostingovú službu, ktorú si zabezpečí kupujúci  a nie je v cene tohto produktu. V cene produktu Prestashop Pro je aj implementácia vybraného vzhľadu do nainštalovaného eshopového riešenia Prestashop a kompletný preklad vybraného vzhľadu do Slovenčiny. Kupujúci má na výber zo 430 profesionálnych vzhľadov určených pre systém Prestashop, z ktorých bude 1 kupujúcim vybratý vzhľad implementovaný do nainštalovaného eshopu Prestashop kupujúceho a kompletne preložený do Slovenčiny. Kupujúci si vyberie vzhľad z ponuky vzhľadov  na stránke tu…

Rozpis produktu Prestashop Pro:

 1. Inštalácia eshopu PRESTASHOP 1.6, alebo 1.7 (podľa potreby)
 2. Kompletná Slovenská lokalizácia prestashopu – K eshopu získate kompletnú slovenčinu, kompletne preložená administrácia a zákaznícka časť eshopu
 3. Upravené pre mobilné zariadenia – Responzívny dizajn
 4. Platobné metódy v cene – dobierka, platba v hotovosti pri prevzatí, bankový prevod
 5. Nastavenie CRON – Nastavíme adresy cronu pre automatické zaradovanie produktov do vyhľadávania a filtrovania produktov
 6. Zmena číslovania objednávok – Základný Prestashop eshop generuje značenie objednávok písmenami. Upravíme to aby objednávky boli značené číslovaním
 7. Kombinácia platby podľa dopravcu – Pridáme funkciu aby ste mohli k spôsobu doručenia priradiť konkrétne spôsoby platby
 8. Upozornenie o používaní Cookies súborov – Pri marketingu budete pravdepodobne využívať Cookies a preto vám pridáme funkciu zobrazovania súhlasu pre zákazníkov
 9. Profesionálny vzhľad podľa výberu klienta – vzhľad zahrnutý v cene vyber tu
 10. Implementácia vybraného vzhľadu – do eshopu Prestashop
 11. Preklad vybraného vzhľadu do Slovenčiny – Administračná aj zákaznícka časť
 12. Nastavenie vzhľadu pre SK trh – platby v eurách, vytvorenie podstránok v päťičke eshopu pre vloženie obchodných podmienok, reklamačných podmienok, dodacích podmienok, odstúpenia od kúpnej zmluvy a ochrany osobných údajov.
 13. Videá ako obsluhovať, spravovať eshop – Zašleme Vám videá, kde je predstavená práca s eshopom. Pokiaľ budete mať otázky kľudne nás kontaktujte.

——————————————–

Zmluvné vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, ak je zmluvnou stranou Kupujúci spotrebiteľ sa riadia ustanoveniami  Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č.  250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmluvné vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, ak je zmluvnou stranou Kupujúci podnikateľ sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Predávajúci na stránke poskytuje služby a elektronický obsah, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči. Elektronický obsah a objednané služby sú kupujúcemu poskytnuté priamym nahraním dát na server, alebo hosting kupujúceho a tým mu je umožnení prístup k objednanému elektronickému obsahu a možnosť užívania.

Informácie, ktoré sa nachádzajú v elektronickom obsahu, sú vyjadrením názoru alebo osobného spôsobu chápania a interpretácie danej problematiky autorom a za akékoľvek použitie týchto informácií a úspechy či neúspechy z toho plynúce predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej.

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
Kupujúci uskutoční objednávku služieb a elektronického obsahu vyplnením a odoslaním príslušného objednávkového formulára. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. O prijatí objednávky bude kupujúci informovaný emailom. Objednávka kupujúceho je návrhom zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu a služieb a samotná zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu. Súčasťou potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho sú aj obchodné podmienky.
Kupujúci uvedie v objednávkovom formulári nasledujúce údaje.

V prípade že je Kupujúci spotrebiteľ: 
Meno, Priezvisko, E-mail, Mobil, Ulica, Mesto, PSČ, Štát

V prípade že je Kupujúci podnikateľ: 
Meno, Priezvisko, E-mail, Mobil, Ulica, Mesto, PSČ, Štát, Obchodné meno (FIRMA), IČO, DIČ, v prípade platcu DPH aj IČ DPH

3.Kúpna cena, platobné podmienky
Ceny za služby a online produkty uvedené na stránke predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Kupujúci získa služby a produkty za cenu platnú v okamžiku objednania. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Platby za objednávky je možné uskutočňovať bankovým prevodom na účet predávajúceho. Za objednané produkty a služby sa platí vopred. Po vytvorení objednávky bude kupujúcemu emailom doručená zálohová faktúra za objednané služby a produkty. Po jej úhrade budú kupujúcemu doručené zakúpené produkty a zrealizované objednané služby a mailom zaslaná faktúra v PDF formáte. Predávajúci vystavuje faktúry v elektronickom formáte – súbor PDF. Faktúra, vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky.

Spôsoby platby:

1) Platba prevodom na účet

Kupujúci uhradí cenu objednávky prevodom na bankový účet predávajúceho.
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK5209000000005117931012
IBAN: SK5209000000005117931012
SWIFT: GIBASKBX

Pri úhrade kupujúci uvedie správny variabilný symbol, ktorým je číslo vystavenej faktúry. Bez správneho variabilného symbolu bude obtiažne správne priradiť platbu ku konkrétnemu kupujúcemu.

4.Dodacie podmienky
Pre produkt: 
PRESTASHOP KLASIK

Objednaný balík PRESTASHOP KLASIK bude inštalovaný, nahraný na hosting, hostingovú službu kupujúceho. Hosting si zabezpečuje sám kupujúci a nie je v cene tohto produktu. Pokiaľ kupujúci ešte nevyužíva žiadny hosting, žiadnu hostingovú službu v čase objednávky produktu PRESTASHOP KLASIK na ktorú môže predávajúci realizovať inštaláciu balíka PRESTASHOP KLASIK môže nás kontaktovať a pomôžeme mu s výberom a následnou objednávkou hostingových služieb u poskytovateľov hostingu. Pre rýchle dodanie a inštaláciu objednaného balíka PRESTASHOP KLASIK je potrebné doručiť predávajúcemu prístupové údaje k FTP účtu a databáze (k hostingu, hostingovej službe), kde bude kupujúcemu inštalovaný eshopový systém.

Dodacia lehota na objednaný balík PRESTASHOP KLASIK je do 48 hodín od prijatia platby na účet predávajúceho a od prijatia prístupových údajov k hostingu a databáze, ktoré zabezpečí kupujúci. Pre začatie realizácie služby je potrebné splnenie obidvoch podmienok. Kupujúci poskytne predávajúcemu ihneď po objednávke všetky prístupové údaje potrebné k realizácii inštalácie eshopového systému a to k ftp účtu a databáze na ktorý bude inštalovaná zakúpená služba Prestashop Klasik a tým umožní predávajúcemu uskutočniť inštaláciu objednanej služby. V prípade zaslania potrebných údajov pre prihlásenie k ftp účtu a databáze neskôr ako pri objednávke bude inštalácia realizovaná do 48 hodín od kompletného doručenia potrebných prihlasovacích údajov na mail predávajúceho. Pokiaľ kupujúci nedodá predávajúcemu prístupové údaje k prihláseniu k ftp účtu a databáze nie je možné realizovať inštaláciu systému. V prípade, že bude po dohode s nakupujúcim objednávku hostingu realizovať naša firma, prístupové údaje nám nie je potrebné zasielať.

Pre produkt: 
PRESTASHOP PRO

Objednaný balík PRESTASHOP PRO bude inštalovaný, nahraný na hosting, hostingovú službu kupujúceho. Hosting si zabezpečuje sám kupujúci a nie je v cene tohto produktu. Pokiaľ kupujúci ešte nevyužíva žiadny hosting, žiadnu hostingovú službu v čase objednávky produktu PRESTASHOP PRO na ktorú môže predávajúci realizovať inštaláciu balíka PRESTASHOP PRO môže nás kontaktovať a pomôžeme mu s výberom a následnou objednávkou hostingových služieb u poskytovateľov hostingu. Pre rýchle dodanie a inštaláciu objednaného balíka PRESTASHOP PRO je potrebné doručiť predávajúcemu prístupové údaje k FTP účtu a databáze (k hostingu, hostingovej službe), kde bude kupujúcemu inštalovaný eshopový systém.

Dodacia lehota na objednaný balík PRESTASHOP PRO je do 48 hodín od prijatia platby na účet predávajúceho, od prijatia prístupových údajov k hostingu a databáze a zaslanie vyjadrenia, ktorý vzhľad si kupujúci praje inštalovať na svoj eshop. Pre začatie realizácie služby je potrebné splnenie všetkých troch podmienok. Kupujúci poskytne predávajúcemu ihneď po objednávke všetky prístupové údaje potrebné k realizácii inštalácie eshopového systému a to k ftp účtu a databáze na ktorý bude inštalovaná zakúpená služba Prestashop Klasik a tým umožní predávajúcemu uskutočniť inštaláciu objednanej služby. V prípade zaslania potrebných údajov pre prihlásenie k ftp účtu, databáze neskôr ako pri objednávke bude inštalácia realizovaná do 48 hodín od kompletného doručenia potrebných prihlasovacích údajov na mail predávajúceho. Pokiaľ kupujúci nedodá predávajúcemu prístupové údaje k prihláseniu k ftp účtu a databáze nie je možné realizovať inštaláciu systému. V prípade, že bude po dohode s nakupujúcim objednávku hostingu realizovať naša firma, prístupové údaje nám nie je potrebné zasielať.

Pre ostatné služby a produkty:
Dĺžka dodacej lehoty pre nami poskytované služby a produkty sa stanoví po dohode. Nakoľko dĺžka realizácie väčšiny poskytovaných služieb závisí od mnohých faktorov, presnú dĺžku stanovíme po dohode.

5.Autentifikačné údaje
Predávajúci potrebuje k realizácii objednaných služieb autentifikačné údaje (prihlasovacie údaje) k hostingu, ftp či databáze kupujúceho.
Predávajúci sa zaväzuje nakladať s autentifikačnými (prihlasovacími) údajmi poskytnutými odberateľom nasledovne:
– neposkytne ich tretím stranám
– zabezpečí ich ochranu proti zneužitiu
– zabezpečí ich okamžité odstránenie po dokončení súvisiacej služby
– kupujúci je oprávnený svoje autentifikačné údaje kedykoľvek meniť.
– kupujúci sa zaväzuje, že poskytnuté autentifikačné údaje nie sú súčasne poskytnuté tretej strane a v čase vykonávania realizácie objednaných služieb súčasne neprebieha činnosť žiadnej tretej strany.
– predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie poskytnutých autentifikačných údajov, pokiaľ ich zneužitie preukázateľne nespôsobil.

6.Odstúpenie od zmluvy
Uskutočnením objednávky elektronického obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči, kupujúci vyjadruje výslovný súhlas, aby sa poskytovanie objednaného elektronického obsahu začalo ihneď po obdržaní platby kupujúceho predávajúcim alebo akonáhle to umožnia technické podmienky. Kupujúci vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu v súlade s § 7 ods. 6 písm. l) zákona 102/2014 Z.z. v momente začatia poskytovania elektronického obsahu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu do 14 dní od uzavretia zmluvy, pokiaľ sa nezačalo poskytovanie elektronického obsahu. Kupujúci oznámi odstúpenie od zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu predávajúcemu emailom na adrese info@creeo.sk alebo v listinnej podobe zaslaním poštou na adresu Miloš Hurtík-CREEO, M. Chrásteka 507/17, 965 01 Žiar nad Hronom. Kupujúci môže využiť na odstúpenie od zmluvy aj formulár dostupný tu FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.  Kupujúci oznámi predávajúcemu číslo faktúry, ktorá je dokladom o kúpe a číslo účtu, na ktorý mu predávajúci vráti čiastku zodpovedajúcu zaplatenej kúpnej cene najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
– predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
– predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
– poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
– predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov.

7.Ochrana a spracovanie osobných údajov
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade že je Kupujúci spotrebiteľ: fyzickou osobou nepodnikateľ oznámi predávajúcemu svoje Meno, Priezvisko, E-mail, Mobil, Ulica, Mesto, PSČ, Štát

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade že je Kupujúci podnikateľ: právnickou osobou, alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje Meno, Priezvisko, E-mail, Mobil, Ulica, Mesto, PSČ, Štát, Obchodné meno (FIRMA), IČO, DIČ, v prípade platcu DPH aj IČ DPH

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou zaslaním na mail predávajúceho, alebo poštou na adresu predávajúceho.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.creeo.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

8.Záručné podmienky a reklamácie
Na služby zakúpené prostredníctvom internetového stránky www.creeo.sk platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od okamihu ako bola služba predávajúcim zrealizovaná alebo produkt zakúpený. Pre balík Prestashop Klasik a Prestashop Pro začína plynúť odo dňa ako bola zrealizovaná inštalácia na hosting, server kupujúceho.

V prípade reklamácie kupujúci zašle popis a dôvody reklamácie predávajúcemu na emailovú adresu info@creeo.sk, alebo na poštovú adresu R.I.H. spol. s.r.o., M. Chrásteka 507/17, 965 01 Žiar nad Hronom. Môže k tomu využiť reklamačný formulár. Kupujúci k reklamácii priloží doklad o kúpe alebo jeho kópiu.  Predávajúci vybaví reklamáciu do 30 dní od jej obdržania. Informáciu o vybavení reklamácie predávajúci zašle kupujúcemu emailom alebo poštou na adresu kupujúceho. Po vybavení reklamácie dostane kupujúci jedno vyhotovenie reklamačného protokolu, v ktorom bude uvedené, akým spôsobom bola reklamácia vybavená.
V prípade, že pri posúdení reklamovanej vady zistí predávajúci, že reklamácia nie je oprávnená, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, vždy však najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
Tridsaťdňová lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po uplatnení reklamácie kupujúcim.

a. Chyby odstrániteľné
Ak ide o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci spotrebiteľ žiadať primeranú zľavu alebo môže od zmluvy odstúpiť.
Právo na výmenu má kupujúci taktiež v prípade, keď sa jedná síce o odstrániteľné vady, ale pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet vyskytujúcich sa vád, nemôže kupujúci spotrebiteľ produkt riadne užívať. Väčším výskytom vady sa myslí 3-tia oprávnená a uznaná reklamácia rovnakého druhu. Kupujúci má, v prípade výskytu väčšieho množstva odstrániteľných nedostatkov, právo na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu. Výber záleží na spotrebiteľovi.
b. Chyby neodstrániteľné
Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni užívaniu, má kupujúci právo na výmenu, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni užívaniu a kupujúci nepožaduje jeho výmenu, má právo na primeranú zľavu z ceny.
V prípade, že kupujúci požaduje výmenu a predávajúci už tento produkt nemá, službu neposkytuje, kupujúci spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Kupujúci spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@creeo.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

9.Záverečné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou  ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom  elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynutiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynutiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného  ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť Poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI Banskobystrický krajDolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1. Odbor výkonu dozoru tel. č.: 048/412 49 69, fax. č: 048/4124 693.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho www.creeo.sk.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 01.01.2017.